Introductie / Introduction

Wij stellen ons graag aan U voor:

Joost, van het seminarhuis

Corina, de cateraar

Marjorie, van tiny houses en camping

Martijn van de tuin

EN

We would like to introduce ourselves to you:

Joost, from the seminar house

Corina, the caterer

Marjorie, from tiny houses and camping

Martijn from the garden

___________________________________________________________________

Marjorie

Wonen op de Vlierhof is een natuurbeleving. 3 jaar geleden koos ik ervoor mijn huis in Nijmegen Oost vaarwel te zeggen en in mijn woonwagen op de Vlierhof te gaan wonen. Achter op het land, dichtbij de populieren met alleen een houtkachel.

Het bevalt en graag deel ik deze ervaring met iedereen die onze tiny houses boekt. Ze zijn eenvoudig, want zo leven wij op de Vlierhof en juist dat mogen de tijdelijke bewoners beleven.

Er is de Lotus, gebouwd als liefdesnest. Het Dreamhouse; oorspronkelijk gebouwd voor Anutosh, de founder van Vlierhof. De Tipi waar je vuur in kan maken en waar het een beetje drupt als het hard regent.

Naast wonen en werken op Vlierhof geef ik les beeldhouwen in het atelier van de Vlierhof, ben ik beeldend kunstenaar en masseer ik vanuit mijn achtergrond als fysio/manueeltherapeute. Mijn website www.marjorieslooff.nl

EN

Living on the Vlierhof is a nature experience. 3 years ago I chose to say goodbye to my house in Nijmegen East and
live in my trailer on the Vlierhof. On the back of the land, close to the poplars with only a wood stove.

I like it and I like to share this experience with everyone who books our tiny houses. They are simple,
because that is how we live on the Vlierhof and that is also what the temporary residents can experience.

There is the Lotus, built as a love nest. The Dreamhouse; originally built for Anutosh, the founder of Vlierhof.
The Tipi where you can make fire and where it drips a bit when it rains hard.

Besides living and working on Vlierhof I teach sculpting in the studio of the Vlierhof, I am a visual artist
and I massage from my background as a physiotherapist / manual therapist. My website www.marjorieslooff.nl

 

 

__________________________________________________________

Joost

In 2012 leerde ik de Vlierhof kennen middels de Psych-K Devine Retreat die werd gehouden op de Vlierhof, een hemelse zomerweek in de natuur. Daarna nog een aantal keren teruggekomen en vorig jaar de Vlierhof nog beter leren kennen door het werken als vrijwilliger tijdens de zomer van 2019. Een zomer om nooit te vergeten.

De Vlierhof betekent voor mij een krachtige plek, verbonden met de natuur, mezelf en de ander. Maar ook een veilige plek waar je tot jezelf en tot rust kunt komen en je jezelf kunt ontplooien. Een plek waar je altijd terecht kunt wanneer het leven even moeilijk is.

Ik ben blij deel uit te maken van het team dat de Vlierhof en zijn energie levend houdt. Mijn taak ligt bij het Seminarhuis, zodat deze helemaal klaar is om te worden gebruikt voor één van de vele mooie cursussen en workshops die er worden gehouden of voor een fijn vakantieverblijf.

Naast het werken op de Vlierhof geef ik individuele- en online sessies en pas daarin de door mijzelf ontwikkelde Quantum Personal methode toe. En geef er regelmatig workshops over, op diverse plaatsen in Nederland, België. De methode brengt je terug naar je ware zelf en kun je vergelijken met het opschonen en updaten van je computer, maar dan bij jezelf. Mijn website: www.quantumpersonal.com

EN

In 2012 I got to know the Vlierhof through the Psych-K Devine Retreat that was held at the Vlierhof, a heavenly summer week in
nature. Then I came back a number of times and got to know the Vlierhof even better last year by working as a volunteer during
the summer of 2019. A summer to remember.

For me, the Vlierhof is a powerful place, connected to nature, myself and the other.  But also a safe place where you can relax and
unwind and develop yourself. A place where you can always go when life is a bit to much for a moment.

I am happy to be part of the team that keeps the Vlierhof and its energy alive. My job is at the Seminarhuis, so that it is completely
ready to be used for one of the many beautiful courses and workshops that are held there or for a nice holiday stay.

In addition to working on the Vlierhof, I give individual and online sessions and apply the Quantum Personal method that I developed myself.
And regularly give workshops about it, in various places in the Netherlands, Belgium.
The method takes you back to your true self and you can
compare it with cleaning and updating your computer, but with yourself.
My website: www.quantumpersonal.com


Quantum personal
Quantum Personal specializes in Online Sessions. “I EXPERIENCE THE SESSION AS“ COMING HOME ”IN MOST POSITIVE VERSION OF MYSELF,
FULL OF LIGHTNESS, HUMOR AND GREAT REST”
www.quantumpersonal.co


______________________________________________________________________
Corina

Dit jaar wilde ik nieuwe vormen van samenleven onderzoeken in het buitenland. Toen kwam Corona en hoorde ik van de Vlierhof. De eerste kennismaking met de Vlierhof voelde als een thuiskomen. De transitiefase waarin de Vlierhof zich bevindt, met de intentie om vanuit een zelfsturende groep ondernemers een Ecovillage te vormen, spraken mij gelijk aan. Ik houd ervan om een ruimte te creëren waarin ieders eigenheid zijn plek kan krijgen en waarin we kunnen ervaren dat de som meer is dan de delen. Samen met Fernando verzorg ik de catering. Tijdens mijn wandeltocht naar Santiago de Compostella kruisten onze wegen. Het eerste wat we samen deelden was een maaltijd. Deze ontmoeting was het begin van ons avontuur om uiteindelijk samen te gaan koken voor groepen. Wij laten ons inspireren door de wereldkeuken. Eten is zoveel meer dan alleen het vullen van je maag. Het wakkert alle zintuigen aan en is een manier om cultuur, verhalen, herinneringen of een speciaal moment samen te delen. Onze intentie is om met ons eten extra kleur te geven aan de beleving van de Vlierhof.
EN

This year I wanted to explore new forms of living together abroad. Then Corona came and I heard from the Vlierhof. The first
encounter with the Vlierhof felt like coming home. The transition phase Vlierhof was going through, with the intention
to form an Ecovillage from a self-managing group of entrepreneurs, immediately appealed to me. I like to create a space in
which everyone’s individuality can is welcome and in which we can experience that the sum is more than the parts.
I provide catering together with Fernando. During my hike to Santiago de Compostella, our roads crossed. The first thing we
shared together was a meal. This meeting was the beginning of our adventure to eventually cook together for groups.
We are inspired by world cuisine. Eating is so much more than just filling your stomach. It awakens all senses and is a way
to share culture, stories, memories or a special moment together. Our intention is to add extra color to the experience of
the Vlierhof with our food.